Gå til innhold
Bønn

Bønn

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Bønn” dreier seg om hva Bibelen lærer om bønn og hvilke former for bønn som praktiseres i urmenigheten.

Det handler om emner som; Hvorfor skal vi be? Stillhet og meditasjon.

Å lytte til Guds stemme. Ulike former for forbønn. Tekstgjennomgang av Fader Vår.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for og presentere hva Bibelen lærer om bønn
  • gjøre rede for og reflektere over de forskjellige former for bønn som praktiseres i urmenigheten
  • analysere utvalgte bibeltekster og reflektere over hva de lærer om bønn
  • diskutere bønnens betydning for moderne mennesker
  • anvende Bibelens lære om bønn som inspirasjon til egen bønn

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 180 sider)

  • Hartley, F.A.: Alt ved bønn. Frihet forlag. 2005.
  • Hallesby, O.: Fra Bønnens Verden. Et ord til trette bedere. Luther Forlag, 1984.