Gå til innhold
Det gamle og Det nye testamente

Det gamle og Det nye testamente

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Det gamle og Det nye testamente” omfatter de bibelske bøker i Det gamle testamente og Det nye testamente.

På området skal bøkenes innhold og bruken av ulike litterære sjangre samt viktige bibelteologiske emner behandles.

Innledningsvitenskap, kanonhistorie og tekst- og oversettelseshistorie inngår i faget.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for og presentere innholdet i og utviklingen av Det gamle testamente og Det nye testamente
  • gjøre rede for og reflektere over Bibelens tekst- og kanonhistorie
  • gjøre rede for og presentere Bibelens tidshistorie med særlig vekt på jødedommen på nytestamentlig tid og de første kristne menigheters situasjon i den romersk-hellenistiske verden
  • analysere og kjenne igjen de ulike typer av litteratur i Det gamle testamente og Det nye testamente
  • analysere og forklare utvalgte tekster fra Det gamle testamente og Det nye testamente
  • reflektere over og drøfte sentrale bibelteologiske temaer
  • reflektere over og diskutere Israels historie med utgangspunkt i dagens situasjon i Midt-Østen
  • anvende og sammenligne utvalgte tekster både fra Det gamle testamente og Det nye testamente i en moderne norsk bibeloversettelse og ved hjelp av kommentarer

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 360 sider)

  • Bowker, J.: Den fullstendige bibelhåndboken. Det Norske Bibelselskap, 2002 (utvalgte sider)

eller

  • Hvalvik R. og Stordalen T.: Den Store Fortellingen. Det Norske Bibelselskap, 1999.