Gå til innhold
Kreativ formidling og kommunikasjon

Kreativ formidling og kommunikasjon

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Kreativ formidling og kommunikasjon” handler om betingelser for god og hensiktsmessig kommunikasjon og hvordan oppøve elevenes ferdigheter med hensyn til å kommunisere og det å stå i en formidlingssituasjon.

Det handler om ulike prinsipper, verktøy og teknikker for kommunikasjon.

Bruk av virkemidler i forkynnelse og undervisning, inngår i faget.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for og drøfte betingelser og prinsipper for god og hensiktsmessig kommunikasjon
  • reflektere over og diskutere etiske problemstillinger med hensyn til valg av kommunikative verktøy, metoder og teknikker
  • presentere og drøfte bruken av ulike verktøy, metoder og teknikker for god kommunikasjon
  • anvende data og internett som kommunikasjonsmiddel i elektroniske presentasjoner, ”hand-outs” og plakater, samt å anvende internett for søk etter ressursmateriale for forkynnelse og undervisning
  • anvende varierte uttrykksformer og virkemidler for å holde på tilhørernes oppmerksomhet, og da særlig barn og ungdoms oppmerksomhet
  • diskutere fordeler og ulemper, muligheter og begrensninger samt etiske problemstillinger med internett som medium for kommunikasjon og formidling

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen.

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 180 sider)

  • Ekra, A. K. m.fl.: Kreative Andakter. Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (utvalgte sider)
  • Warren, Rick: How To Communicate To Chance Lives. Kurshefte

Hjelpelitteratur

  • Ord i Bibelen. Det Norske Bibelselskap