Gå til innhold
KRIK

KRIK

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget ”KRIK” er ment å gi elevene en god innsikt i organisasjonens arbeid  slik at de selv kan finne ut hvordan de kan ta del i og/eller etablere krikarbeid.

Elevene skal lære hvordan de kan bruke KRIK slik at de står godt rustet til å nå de målene som KRIK har i sin formålsparagraf. Sammen med ledertreningsfaget skal elevene i dette faget lære mer spesifikt om hvordan man lede slikt arbeid.

Gjennom skoleåret skal elevene gjøres kjent med organisasjonens organisasjonsstruktur; delta på praktisk leirarbeid; introduseres for Kriks internasjonale arbeid gjennom organisasjonen Chrisc; delta på den årlige og nasjonale Krik-linjesamling i Oslo; og delta på praktisk lokallagsarbeid i nærmiljøet.Mål for undervisningen er at elevene skal kunne

  • Gjøre rede for organisasjonen KRIK’s  arbeid, formål og organisasjonsstruktur.
  • Gjøre rede for KRIK’ s internasjonale arbeid gjennom organisasjonen Chrisc.
  • Planlegge og gjennomføre praktisk lokallagsarbeid og leirarbeid.

Underveis vurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom turer, kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

  • KRIK lokallagsperm. Kristen idrettskontakt Norge.
  • Utvalgte kompendier
  • Vegge, Øystein: Lek deg glad. Gyldendal 2000.