Gå til innhold
Kristenliv og misjon

Kristenliv og misjon

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Kristenliv og misjon” dreier seg om misjonskunnskap, kulturkunnskap og bistandsarbeid.

På området skal temaet som misjon i Bibelen, misjonshistorie, livet som misjonær og bistandsarbeider og nord-sør-problematikken behandles.

Også drøfting av framtidige utfordringer i misjons- og bistandsarbeid behandles i faget.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for og drøfte hva Bibelen lærer om misjons- og bistandsarbeid
  • gjøre rede for og diskutere ulike former for misjons- og bistandsarbeid, og drøfte hvilke erfaringer kirken har med slikt arbeid  
  • presentere viktige sider av misjonshistorien og sentrale tema innenfor kulturforståelse, og reflektere over møtet med andre kulturer
  • drøfte og diskutere emner som forholdet mellom misjon og bistand, nord-sør-problematikken og utfordringer og muligheter for morgendagens misjons- og bistandsarbeid
  • sammenligne måter å møte forskjellige kulturer på og anvende disse på dagens pluralistiske og flerkulturelle norske samfunn

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 150 sider)

Utdelte kompendier.