Gå til innhold
Leseprogram

Leseprogram

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Leseprogram” er et program for lesing av Bibelen.

Det handler om å lese gjennom Bibelens mange bøker i løpet av skoleåret.

Hver dag er det bestemte kapitler og tekstavsnitt i Bibelen som eleven skal lese, ifølge leseplanen.Mål for opplæringen er at eleven skal

  • lese gjennom hele Bibelen i løpet av skoleåret
  • kunne gjøre rede for innledningsvitenskapelige spørsmål knyttet til de bibelske bøker
  • kunne analysere og drøfte utvalgte bibeltekster
  • presentere ”budskapet” i utvalgte tekster og anvende dem på vår tid

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer ta opp spørsmål som elevene stiller på bakgrunn av det de har lest i Bibelen, og gi elevene en gjennomgang og presentasjon av utvalgte bibeltekster. Undervisningen vil gis med utgangspunkt i fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (til bruk som oppslagsverk)

  • Bowker, J.: Den fullstendige bibelhåndboken. Det Norske Bibelselskap, 2002 (utvalgte sider)
    eller
  • Hvalvik R. og Stordalen T.: Den Store Fortellingen. Det Norske Bibelselskap, 1999.

Kontaktperson