Gå til innhold
Misjon og bistand

Misjon og bistand

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Misjon og bistand” dreier seg om misjons- og bistandsarbeidets grunnlag, karakter og funksjon.

Det handler om misjons- og bistandsarbeidets utfordringer og muligheter.

På området inngår ulike sider ved det å drive misjon og bistand, samt ulike sider ved det å være misjons- og/eller bistandsarbeider.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for og presentere misjons- og bistandsarbeidets grunnlag, karakter og funksjon
  • gjøre rede for og reflektere over misjons- og bistandsarbeidets spesielle utfordringer og muligheter i dag
  • drøfte ulike sider ved misjonærrollen og reflektere over misjonærarbeidet i forhold til kall, egen identitet og familieliv
  • drøfte ulike sider ved det å være bistandsarbeider og reflektere over arbeidets karakter, egen identitet og familieliv

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 180 sider)

  • Døhlie E. Askeland A.G. (red): Internasjonalt sosialt arbeid. Innsats på andres arena. Oslo: Universitetsforlaget, 2006.