Gå til innhold
Personlighet og identitet

Personlighet og identitet

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Personlighet og identitet” dreier seg om ungdommens selvforståelse og søken etter egen identitet.

På området behandles ulike personlighetstyper.

Faget skal hjelpe elevene til å bli bedre kjent med seg selv og andre.

Det å reflektere over eget liv og troshistorie, inngår i faget.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for og presentere ulike personlighetstyper, slik disse presenteres innenfor disiplinen personlighetspsykologi
  • gjøre rede for og reflektere over ungdomsgenerasjonens selvforståelse og søken etter identitet
  • anvende teorier om ulike personlighetstyper til forståelse av seg selv og andre
  • analysere ulike typer atferd på bakgrunn av teorier om ulike personlighetstyper
  • drøfte behovet for selvbekreftelse og et godt selvbilde
  • diskutere samspillet mellom en persons egenart og de strategier som benyttes for å bekrefte sitt selvbilde
  • reflektere over eget liv og troshistorie

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 180 sider)

  • Bertelsen, P.: Personlighedspsykologi (105 sider)
  • Innføring i Myers-Briggs Type Indicator (kompendium)
  • Engedal, L. G. og J. P. Jørgensen: Min troshistorie. En kort innføring i hvordan skrive og dele troshistorie i en gruppe. (24 sider)