Gå til innhold
Studietur disippel

Studietur disippel

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Vår

Timer pr. uke

2 uker

I faget ”Studietur” vil elevene ta del i et utenlandsopphold over ti dager  i den hensikt å gi elevene et møte med den lokale kulturelle konteksten i det landet en besøker.

Her skal elevene kunne gjøre seg bruk av flere av den kunnskap og de verktøy og aktiviteter som de har lært i løpet av skoleåret.

Elevene vil dessuten besøke norske organisasjoner og institusjoner som arbeider i området innen bistand, misjon, handel eller annen virksomhet.

Linjeleder for Bibel og Disippelskap er reiseleder for studieturen.Mål med turen er at elevene skal kunne

  • beskrive den lokale/regionale kulturelle konteksten i destinasjonslandet.
  • gjøre rede for sentrale deler av destinasjonslandets kulturhistorie, økonomiske og sosiale utvikling og ulike særtrekk av kulturell karakter
  • reflektere over og drøfte det arbeid som ulike norske organisasjoner og institusjoner utfører innenfor misjon og bistand i destinasjonslandet.
  • Anvende og vurdere kunnskap ervervet fra de øvrige fagene i møte med den rådende kultur og tradisjon  i destinasjonslandets eget  arbeid med menighet og bistand.

Elevene deltar på et studieopphold av 10 dagers varighet i utlandet. Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. Elevene må gjøre regning med å bruke noe tid i forkant av studieoppholdet til forberedelse av utreise og opphold. Forberedelse skal hjelpe elevene til å ha fokus på kompetansemålene under sitt besøk. Under oppholdet i destinasjonslandet skal elevene samles daglig for å reflektere over erfaringer gjort i løpet av dagen samt drøfte kompetansemålene for faget.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.