Gå til innhold
Teamforberedelse og teamturer

Teamforberedelse og teamturer

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Teamforberedelse og teamturer” dreier seg om å gi elevene den nødvendige teoretiske og praktiske kompetanse for å arbeide i team over tid.

Det handler om å ha fokus på lederutvikling og teamatferd. Fokus på konfliktløsning og kommunikasjonsformer inngår i faget.

Hensikten med faget er blant annet å utruste elevene til teamarbeid hvor den enkelte bidrar aktivt.

I løpet av skoleåret arrangeres det to teamturer på til sammen 14 dagerMål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for og drøfte modeller for lederutvikling og teamatferd
  • anvende modeller for lederutvikling og teamatferd til å endre uhensiktsmessig adferdsmønstre
  • gjøre rede for og presentere teorier om konfliktløsning og anvende disse for å utvikle løsningskompetanse
  • gjøre rede for og diskutere hva som kjennetegner god kommunikasjon og anvende disse i teamarbeidet

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegg av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen.

Elevene vil under praksisperiodene deles inn i ulike team. Linjeleder er ansvarlig for å sette sammen team, samt gi teamlederansvar til dertil egnede elever. Linjeleder vil ha tett oppfølging av teamleder i forberedelsesfasen, og deretter telefonisk kontakt under teamturene. Linjeleder vil etter endt praksisperiode ha en samtale med hvert enkelt team generelt og hver enkelt elev for seg, hvor praksisperioden vil vurderes opp mot fagets kompetansemåle.

Etter endt teamtur skal også et evalueringsskjema fylles ut av både teamleder og praksissted.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.