Gå til innhold
Tro og identitet

Tro og identitet

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Tro og identitet” dreier seg om å reflektere over eget liv, tro og identitet – og forholdet mellom disse.

På området skal sammenhengen mellom trosliv, identitet og utvikling behandles.

Utformingen av egen identitet, personlig integritet og trygghet på seg selv, inngår i faget.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • reflektere over og utforske eget liv, tro og identitet – og forholdet mellom dem
  • analysere og reflektere over sammenhengen mellom trosliv, identitet og utvikling i forhold til kirke- og menighetsliv.
  • utforske og arbeide med utformingen av egen identitet i forhold til familie og samfunn.
  • anvende egne refleksjoner over eget liv, tro og identitet for å oppnå bedre selvinnsikt og trygghet på egen identitet

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 180 sider)

  • Jørgensen, J.P.: Sterk nok til å være svak. Luther Forlag, Oslo 1999
  • Malm, M.: Veivisere. Oslo 1991. Side 23-214 (utvalgte sider)