Gå til innhold

Personvern på Ansgarskolen

Ansgarskolen omfatter i denne sammenheng de tre selskapene Ansgar Bibelskole (ABS), Ansgar teologiske høgskole (ATH) og Ansgar drift og eiendom (ADE). De to skolene har kunnskapsproduksjon og formidling som kjernevirksomhet, og AHS har i tillegg en viktig forskningsvirksomhet.  
 

1. Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, kontoopplysninger, eksamensresultater og andre vurderinger eller ip-adresser.
 
Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.
 
Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder. Når personopplysninger deles med andre reguleres det av en databehandleravtale som sikrer at personopplysninger blir behandlet på tilsvarende måte.
 
 

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Følgende personopplysninger kan bli behandlet: profilinformasjon (slik som ditt navn, fødselsnummer/D-nummer/S-nummer (11 siffer), kjønn, kontaktinformasjon, informasjon om din bakgrunn, morsmål, foto), søknadsinformasjon, samtykker du har gitt, status (slik som oppholdstillatelse og politiattest der det er relevant), semesterregistreringsinfo, fakturainformasjon og informasjon knyttet til dine studier og kurs.
 
I utgangspunktet blir det ikke lagret eller behandlet sensitive personopplysninger om deg.
 
Unntaksvis kan slike opplysninger bli lagret hvis det er nødvendig for å tilrettelegge din studiesituasjon.
 

3. Hva bruker vi opplysningene til?

Under angis de mest sentrale formålene som personopplysningene om studenter brukes til. Det rettslige grunnlaget er enten at behandlingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 4-15, at behandlingen er nødvendig for å ivareta dine interesser som student på en best mulig måte eller at vi har en berettiget interesse i behandlingen som overstiger eventuell personvernmessig ulempe for deg.
 
I enkelte tilfeller har vi også valgt å supplere det rettslige grunnlaget med samtykkeerklæringer. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å ivareta dine rettigheter som søker, student, kursdeltaker eller, og å oppfylle institusjonens oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.
 
Behandling av personopplysninger er nødvendig for at AHS kan:
 • behandle din søknad om opptak til studier/eksamen/kurs
 • behandle søknad om studentbolig
 • utføre nødvendig administrasjon rundt dine studier og deg som student
 • dokumentere dine utdanningsresultater

4. Hvem deler vi opplysningene med?

 • Sikt - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Leverandør av FS)
 • Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo (UiO) (drifter FS).
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)
 • Lånekassen
 • USIT (leverandør av BAS/brukeradministrativt systemer)
 • Instructure (leverandør av LMS)
 • Inspera AS (leverandør av digitalt eksamenssystem)
 • Visma (leverandør av økonomisystem)
 • Andre universiteter og høgskoler
 • NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • NSD Norsk senter for forskningsdata og Database for høyere utdanning (DBH)
 • NIFU - Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • Andre parter som etter offentleglova har krav på innsyn i dine personopplysninger
 • Cornerstone

5. Hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg?

Selv om denne personvernerklæringen gir mye informasjon, kan du be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg og du har rett til innsyn i dine personopplysninger.
 • Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet.
 • Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ.
 • Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Du har rett til såkalt dataportabilitet og å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturelt, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være gjenstand for helt automatiserte individuelle avgjørelser av rettslig karakter.
 • Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.
Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om overfor nevnte og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til oss, og vi vil besvare din henvendelse så fort som mulig, og normalt innen 30 dager.
 

6. Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.
 

7. Kontaktinformasjon

Spørsmål og henvendelser angående denne tjenesten kan rettes til Ansgar bibelskole.
 
Ansgar bibelskole
Fredrik Franssonsvei 4
N-4635 Kristiansand
Telefon: 38 10 65 00
Epost: [email protected]
 
 
Sist oppdatert: Mars 2022