Gå til innhold
Læringsmiljø og kvalitet

På Ansgar bibelskole ønsker vi du skal oppleve et godt læringsmiljø og god undervisningskvalitet....... (mer tekst kommer)

Her kommer info om Elevrådet for 2020, når dette er valgt. 

Ansgar bibelskole (ABS) skal arbeide systematisk for at elevenes læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til elevenes helse, sikkerhet og velferd.

Styret ved ABS har det overordnede ansvaret for å sikre studentenes læringsmiljø. Styret ved ABS har delegert myndighet til LU til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter.

Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker elevenes trivsel og som er innenfor Ansgarskolen ansvarsområde, unntatt det faglige undervisningstilbudet.

Læringsmiljøutvalgets oppgaver

  • LU skal bidra til at styret for ABS i samarbeid med elevrådet og legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å utvikle studentvelferden
  • LU skal bidra til at elevenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø er fullt ut forsvarlig. Det stilles særskilte krav til det fysiske arbeidsmiljøet
  • LU skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår elevenes sikkerhet og velferd
  • LU skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø
  • LU skal delta i planlegging av tiltak som bekrefter og utvikler elevenes personlige og åndelige integritet og troverdighet

Her kommer mer info om bibelskolens kvalitetsarbeid og evalueringsprosedyrer.

Tirsdag, onsdag og fredag er det andakt i skolens aula mellom kl. 10:00 og 10:20. Hver torsdag det Gerdas kafé og utvidet lunsj i kantina. Gerdas kafé er en møteplass for tro og tanke. Det er skolens studentpastor, Talette Vidnes Ausland som er hovedansvarlig for alle disse samlingene, men både studenter og ansatte vil være involvert.

For dem som ønsker å bli del av et mindre fellesskap der man snakker om livet og om troen, vil det være mulig å bli med i mentorgrupper.  Disse  samles hver 14. dag gjennom hele skoleåret.

I løpet av året vil det også være lovsangskvelder og bønnemøter i kapellet, tilrettelagt av elever og studenter.

Annenhver onsdag kveld arrangerer studenthjemsstyret Ansgarkvelder. Noen av disse vil være av åndelig karakter, mens andre vil ha et mer sosialt preg slik at studentene har mulighet til å bli bedre kjent med hverandre.

Tre til fire dager i uken vil studentpastor være tilgjengelig for samtale med de elever som måtte ønske det. Les mer...

Har du IT-relaterte spørsmål du ikke finner svar på via disse sidene, kan du henvende deg til it-ansvarlig Bjørn Øivind Johansen

Viktig informasjon angående virus 
Virus, ormer og trojanske hester er eksempler på uønskede programmer som kan installere seg på din datamaskin uten at du merker det, og dermed infisere den. Det kan for eksempel skje hvis du åpner en e-post med et vedlegg fra en person du ikke kjenner, eller hvis du laster ned filer via fildelingsprogrammer og åpner disse.

Viktig informasjon angående tilganger til Ansgarskolens IT-tjenester
Elever har tilgang til Ansgarskolens IT-tjenester mens de er elever ved skolen.

Skolenett - høyskolens trådløse nettverk

Skolenett kan benyttes av bibelskolens elever. Skolenett er et åpent nettverk og krever ikke passord.

Hensikten med beredskapsplanen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker blant studenter og ansatte. Beredskapsplanen skal sørge for at alle har tilgang på nødvendig informasjon om hvem som gjør hva når, hvem som har ansvar, og hvem en skal kontakte. Planen skal også sikre at studenter og ansatte skal få nødvendig og riktig hjelp i krisesituasjoner.

Ved større kriser vil andre offentlige instanser ha ansvar og ledelse på skadestedet. I slike saker skal Ansgarskolen samarbeide med disse og sørge for best mulig beredskap og oppfølging på lokalt plan.

I beredskapsplanen blir to begrep benyttet: kriseberedskapsteam og kriseteam. Kriseberedskapsteamet er et overordnet team som består av Ansgarskolens ledergruppe, studentpastor og eventuelt andre ressurspersoner. Kriseteam blir brukt om et team som har spesielt ansvar for beredskap og oppfølging ved ulykker/kriser ved for eksempel studieturer eller skoleturer.

Les mer om: