Gå til innhold

Kvalitetssikringssystem

Kvalitet i alle ledd, det er et av våre mål. Som et viktig ledd i å nå dette har vi et kvalitetssikringssystem. Det skal sørge for gode rutiner i alle deler av skolevirksomheten. Kvalitetssikringssystemet setter noen standarder og gir retningslinjer for driften. Dette verktøyet gir mulighet til å evaluere og justere skoledriften slik at den til enhver tid er best mulig.

Kvalitetsområder og tiltak

Kvalitetsområder og tiltak

Mål for området

Studiene ved Ansgar Teologiske Høgskole skal være forskningsbaserte, holde høy faglig og pedagogisk kvalitet og forberede studenter for arbeid og tjeneste innen kirke, kultur og samfunn.

 

Innhold

1. Studietilbud

ansvar og frister

kapittelbeskrivelse

 

1.1 Forskrifter og regelverk

1.1.1 Evaluering og revisjon av ATHs forskrifter og annet regelverkT

 

1.2 Studietilbud

1.2.2. Studentevaluering av studieprogramT

1.2.3.2 Studentevaluering av emner og kursT

1.2.3.2.1 Evalueringsskjema for emner og kurs ved ATH

1.2.3.3 Mal for studiekoordinators rapport om studieprogramevaluering

1.2.3.3.1 Mal for emneansvarlig lærers rapport om emne- og kursevaluering

1.2.3.3.2 Mal for studiekoordinators rapport om midtveisevaluering

1.2.3.4 Midtveisevaluering førsteårsstudenterT

1.2.4 Student og emneansvarlig lærers felles evaluering av kurs og emneT

1.2.4.1 Evalueringsskjema for muntlig evaluering fra student og emneansvarlig

1.2.5 Studiesjefens årsrapportT

 

1.3 Studieoppstart

1.3.1 Studentevaluering av oppstartsuke, mottak og integrering i skole- og fagmiljøT

 

1.4 Vurdering av studentenes læring

1.4.1 Studentevaluering av vurderingsoppleggetT

1.4.2 Årlig evaluering av avlagte eksamener og karakterfordelingT

1.4.3 Semesteranalyse av studentdata fra rapporteringT

 

1.5 Faglig kvalitet på kandidater

1.5.1 Spørreundersøkelse blant tidligere studenter og arbeidsgivereT

 

1.6 Canvas

1.6.1 Evaluering av instrukser og opplæring i CanvasT

1.6.2 Instruks for Canvas

1.6.3 Veiledning for publisering av fagsider i Canvas

 

Alle tiltak er merket med T (Tiltak aktivt) eller P (tiltak Passivt). Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.

Mål for området

Studentene skal få relevant og korrekt faglig veiledning til rett tid i studieløpet, formidlet slik at studentene føler seg velkomne på ATH og utvikler seg faglig og personlig.

 

Innhold

2 Studieveiledning

- ansvar og frister
- kapittelbeskrivelse

 

2.1 Veiledning om studieprogram og emner

2.1.1 Evaluering av rutiner for oppdatering av nettbasert studiehåndbok og studieplanerT

2.1.2 Retningslinjer for utdanningsplaner

2.1.3 Oppstartssamtaler

2.1.3.1. Skjema for oppstartssamtaler

 

2.2 Arbeid med bacheloroppgave

2.2.1 Studentkontrakt i forbindelse med feltarbeid for bacheloroppgave

2.2.2 Mal for prosjektbeskrivelse for bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi

2.2.3 Retningslinjer for bacheloroppgave – Kultur og samfunnspsykologi

 

2.3 Arbeid med mastergradsavhandling

2.3.1 Retningslinjer for opptak til master i Ledelse og meningsutvikling

2.3.2 Retningslinjer for masteravhandling

2.3.3 Godkjenning av tema for masteravhandling (30/60 studiepoeng)

2.3.4 Prosjektbeskrivelse for masteravhandling

2.3.5 Mal for prosjektbeskrivelse for masteravhandling

2.3.6 Forskjellen på vurdering av 30 og 60 studiepoengs masteravhandling

 

Tiltak er merket med T. Passive tiltak er merket med P. Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.

Mål for området

Undervisningen ved ATH skal være forskningsbasert, og studentene skal ha tilgang til akademiske ressurser som holder god faglig og pedagogisk standard.

 

Innhold

3 Akademiske ressurser og forskning

- ansvar og frister

- kapittelbeskrivelse

 

3.1 Relevant faglig kompetanse hos undervisningspersonalet

3.1.1 Handlingsplan for FoU-virksomheten ved Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.2 Plan for kompetanseutvikling ved Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.3 Evaluering av seksjonenes personalplaner, herunder systematisk opplegg for utvikling og vedlikehold av faglig kompetanseT

 

3.2 Relevant pedagogisk kompetanse hos undervisningspersonalet

3.2.1 Evaluering av de ansattes pedagogiske kompetanseT

 

3.3 Forskningsvirksomheten ved Ansgar Teologiske Høgskole

3.3.1 Forskningsetiske regler ved Ansgar Teologiske HøgskoleT

3.3.2 Evaluering av virksomhetsplanlegging der forholdene legges til rette for forskning og deltagelse på faglige konferanserT

3.3.3 Rutiner for behandling av personopplysninger i forskning og studentoppgaver ved Ansgar Teologiske Høgskole

3.3.4 Internkontroll for personvern i forskning ved Ansgar Teologiske Høgskole

 

3.4 Bibliotekets faglige innhold og tjenester

3.4.1 Evaluering av bibliotekets tjenesterT

3.4.2 Årsrapport Ansgarskolens bibliotekT

 

3.5 BOLK - Digitalt pensum

3.5.1 Rutiner og brukeranvisning for BOLK

3.5.2 BOLK - Forside kompendium

 

Tiltak er merket med T. Passive tiltak er merket med P. Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.

Mål for området

Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og brukerorientert.

 

Innhold

4. Studieadministrative tjenester

- ansvar og frister

- kapittelbeskrivelse

 

4.1 Studentrekruttering

4.1.1 Evaluering av ATHs informasjonsmateriellT

4.1.2 Evaluering av ATHs nettsiderT

4.1.3 Evaluering av ATHs rekrutteringsarbeidT

4.1.4 Evaluering av den informasjon som foreligger på engelskP

4.1.5 Markedsleders årsrapportT

 

4.2 Administrasjon av opptak

4.2.1 Evaluering og revisjon av opptak og opptakskravT

4.2.2 Årlig analyse av søkning og opptakT

4.2.3 Evaluering blant nye studenter om ATHs informasjon og service i behandling av søkere og søknaderP

4.2.4 Opptaksreglement for søkere med realkompetanse

4.2.5 Skjema for vurdering av realkompetanse

4.2.6.1 Skjema for dokumentkontroll

4.2.7 Opptaksreglement for søkere til fordypningsstudier

 

4.3 Administrasjon av studier

4.3.1 Utfyllende regler for endring av studieplan og pensum

4.3.2 Brukerundersøkelse om ATHs informasjon, service og profesjonalitet mht til studieadministrative tjenesterT

 

4.4 Innpassing av utdanning

4.4.1 Evaluering av innpassing av utdanning fra Norge og utlandetT

4.4.1.1 Søknad om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng i en BA

4.4.1.1.1 Svar på søknad om godkjenning av eksterne emner

4.4.1.2 Søknad om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng i en MA

4.4.1.3 Tidligere utdanning fra Ansgarskolen som gir fritak for deler av grad

4.4.1.3.1 Søknad om godkjenning av tidligere utdanning fra Ansgarskolen som fritak fra deler av gradsutdanning

 

4.5 Administrasjon av eksamensavvikling og sensur

4.5.1 Kvalitetssikring av sensorerT

4.5.1.1 Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningeneT

4.5.2 Kvalitetssikring av eksamensoppgaveneT

4.5.2.1 Retningslinjer for utforming av skriftlige eksamensoppgaver

4.5.2.1.1 Mal for skriftlige eksamensoppgaver

4.5.2.1.2 Mal for skriftlige eksamensoppgaver 90 minutter

4.5.2.2 Retningslinjer for gjennomføring av emneprøver

4.5.2.2.1 Mal for skriftlig emneprøve

4.5.2.2.2 Retningslinjer for gjennomføring av emneprøver via video/Skype

4.5.2.3 Retningslinjer for bruk av eksamensbesvarelser i undervisningen

4.5.2.4 Utfyllende regler for eksamen og prøving ved Ansgar Teologiske Høgskole

4.5.2.5 Retningslinjer for eksamensavvikling

4.5.2.6 Retningslinjer for sensorveiledning ved Ansgar Teologiske Høgskole

4.5.3 Kvalitetssikring av sensur

4.5.3.1 Retningslinjer for sensur av eksamensbesvarelser fra studenter med dysleksi eller andre spesifikke læringsvansker

4.5.3.2 Rutiner for sensur av eksamensbesvarelser fra studenter med dysleksi eller andre spesifikke læringsvansker som dyspraksi, AD(H)D og dyskalkuli

4.5.3.3 Ny og endelig sensur 

4.5.3.4 Rutine for behandling av særlig avvik ved kontroll og klagesensur

4.5.4 Digital eksamensavvikling. Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter

4.5.5 Årsrapport om eksamensavviklingT

 

4.6 Plagiatkontroll

4.6.1 Plagiatkontroll - behandling av saker med mistanke om fusk

4.6.2 Retningslinjer for behandling av saker ved fusk eller mistanke om fusk

 

4.7 Saks- og klagebehandling

4.7.1 Retningslinjer for saks- og klagebehandling

4.7.2 Rutiner for saks- og klagebehandling

 

4.8 Administrasjon av vitnemål og Diploma Supplement

4.8.1 Skjema for bestilling av vitnemål og Diploma Supplement

 

Tiltak er merket med T. Passive tiltak er merket med P. Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.

Mål for området

Internasjonal åpenhet skal prege ATHs studieprogram og lærings- og studentmiljø.

 

Innhold

5. Internasjonalisering

- ansvar og frister

- kapittelbeskrivelse

 

5.1 Faglig internasjonal kontakt

5.1.1 Evaluering av samarbeidsavtaler med utenlandske studiestederT

 

5.2 ATHs tjenester for utreisende studenter

5.2.1 Evaluering av tilrettelegging til internasjonalisering blant studenteneT

5.2.2 Evaluering av veiledning om internasjonal utveksling og utplasseringT

5.2.3 Evaluering av innpassing av utdanning fra norske og utenlandske lærestederT

5.2.4 Utenlandsk utdanning som gir fritak for deler av gradsutdanning ved ATH

5.2.5 Søknad om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

5.2.6 Veiledning til søknadsskjema om godkjenning av utenlandsk utdanning

 

5.3 ATHs tjenester og faglige tilbud for utenlandske studenter

5.3.1 Evaluering av integrering og studiekvalitet for utenlandske studenterT

 

5.4 Årsrapport

5.4.1 Årsrapport for internasjonaliseringT

 

Tiltak er merket med T. Passive tiltak er merket med P. Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.

Mål for området

Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. ATHs læringsmiljø og rammebetingelser skal fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av studentene.

 

Innhold

6. Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging

- ansvar og frister

- kapittelbeskrivelse

 

6.1 Areal og plassforhold

6.1.1 Periodisk gjennomgang av undervisningslokalenes bygningsmessige og innredningsmessige behovT

 

6.2 Inneklima og brannsikkerhet

6.2.1 Periodisk gjennomgang av rutiner for bygningsmessige forhold og kontroll av inneklimaT

 

6.3 AV-, IKT- og musikkutstyr

6.3.1 Evaluering av rutiner ved innkjøp og bruk av AV-, IKT- og musikkutstyrT

 

6.4 ATH skal være tilgjengelig for alle

6.4.1 Evaluering av universell tilretteleggingT

6.4.2 Evaluering av tilrettelegging for studenter med særskilte behovT

 

Tiltak er merket med T. Passive tiltak er merket med P. Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.

Mål for området

Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) skal ha et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov. ATHs tilbud om studentvelferd skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø, et unikt læringsmiljø med fokus på studentens egenutvikling og åndelige vekst.

 

Innhold

7. Studentvelferd

- ansvar og frister

- kapittelbeskrivelse

 

7.1 Bolig

7.1.1 Evaluering av rutiner for boligformidling, forvaltning, drift og vedlikehold av boligene ved ATHT

 

7.2 Møte- og festlokaler

7.2.1 Evaluering og revisjon av rutiner i forbindelse med drift og utleie av skolebygningenT

 

7.3 Kantine

7.3.1 Evaluering av rutiner for drift av skolekantineT

 

7.4 Helse og idrett

7.4.2 Opprettholde og videreutvikle et allsidig idretts- og mosjonstilbudT

 

7.5 Trivsel

7.5.2 Evaluering av læringsmiljøT

7.5.3 Etablering og utvikling av sosiale og kulturelle tilbudP

 

7.6 Spiritualitet

7.6.1 Evaluering av studentpastors oppgaverT

7.6.2 Evaluering av morgensamlingene og lignende arrangement i skoleregiT

7.6.3 Evaluering av mentorprogramT

 

Tiltak er merket med T. Passive tiltak er merket med P. Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.

Mål for området

Ansgar Teologiske Høgskoles (ATHs) plan- og styringssystem skal brukes målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten.

Innhold

8. Styring og kontroll

ansvar og frister

kapittelbeskrivelse

 

8.1 ATHs strategiske plan

8.1.1 Strategisk planT

8.1.1.1 Strategisk plan for Ansgar Teologiske Høgskole 2017-2020

8.1.3 Årsrapport om utdanningskvalitetT

8.1.4 Rutiner for budsjettarbeidT

8.1.5 Virksomhetsmål med styringsparametreT

 

8.2 ATHs besluttende organer

8.2.1 StudienemndaT

8.2.1.1 Retningslinjer studienemnda

8.2.1.2 Årsrapport studienemndaT

8.2.1.3 Retningslinjer for bibliotekrådet ved Ansgarskolen

8.2.2 LæringsmiljøutvalgetT

8.2.2.1 Retningslinjer for læringsmiljøutvalget (LU) ved Ansgarskolen (AS)

8.2.2.2 Årsrapport læringsmiljøutvalgetT

8.2.3 FoU-rådT

8.2.3.1 Retningslinjer for FoU-rådet ved Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)

8.2.3.3 Årsrapport FoU-rådetT

8.2.4 Retningslinjer for Masterutvalg (MU)

8.2.5 Prosedyre for etablering av studier ved Ansgar Teologiske Høgskole

8.2.6 Prosedyre for evaluering av studier ved Ansgar Teologiske Høgskole

8.2.7 Årshjul for ATH (semesterplanlegging)

 

8.3 Kvalitetssystemet

8.3.1 Kontinuerlig revisjon av kvalitetsmål, tiltak og ansvarsfordelingT

8.3.2 Periodisk evaluering av kvalitetssikringssystemetT

8.3.3 Kontinuerlig forbedring av kvalitetssikringssystemetT

8.3.5 Informasjon til studentene om høgskolens kvalitetssikringssystemT

8.3.6 KS-systemets kvalitetsdatabaseT

 

8.4 Klagenemd for ATH

8.4.1 Forskrift om klagenemnd ved Ansgar Teologiske Høgskole

8.4.2 Klagenemndas medlemmer ved Ansgar Teologiske Høgskole studieåret 2018-2019

 

8.5 Kriseberedskap

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndteringT

8.5.1.1 Beredskapsteam for studieturer ved Ansgar Teologiske HøgskoleT

8.5.2 Beredskapsplan for studieturer ved Ansgar Teologiske HøgskoleT

 

8.6 Rapportering til DBH og CRIStin

8.6.1 Retningslinjer for rapportering av data til DBH og CRIStin

8.6.2 Prosedyre vedrørende tildelingsbrev fra departementet

8.6.3. Kvalitetssikre studieplaner

8.6.3.1 Registrere og vedlikeholde emner og vurderingskombinasjoner i FS

8.6.3.2 Registrere og vedlikeholde kvalifikasjoner i FS

8.6.3.3 Registrere og vedlikeholde studieprogrammer og emnekombinasjoner i FS

8.6.3.4 Kontroll av grunnlagsdata for rapportering av student- og studietilbudsdata til DBH

8.6.3.5 Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke studietilbud og studentdata til DBH

8.6.4 Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke data om vitenskapelig publisering til CRIStin og DBH

8.6.5 Kvalitetssikre, rapportere og kontrollsjekke økonomi- og personaldata til DBH

8.6.9 Sjekkliste for rapportering av studietilbud og studentdata til DBH

 

8.7 Rapportering til Lånekassen

8.7.1 Prosedyre for kontroll av rapportering til Lånekassen

 

8.8 Personvern

8.8.1 Retningslinjer for personvern ved Ansgarskolen

 

Tiltak er merket med T. Passive tiltak er merket med P. Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.

Mål for området

Studentrådet skal fremme interessene til høyskolens studenter og skal arbeide for et levende kristent miljø på høgskolen. Det skal arbeides for et godt og tillitsfullt forhold mellom studenter og ansatte. Dessuten skal studentrådet stimulere til et faglig engasjement blant høgskolens studenter.

Innhold

9. Studentrådet

ansvar og frister
kapittelbeskrivelse

9.1 Studentrådets arbeid

9.1.1 Reglement for studentrådet ved Ansgar Teologiske Høgskole
9.1.2 Reglement for samordning av ATHs studentråd og ABS’ elevråd
9.1.3 Studentrådets egenevalueringT

9.2 Tillitsvalgte studenter

9.2.1 Kurs for tillitsvalgte studenterT

Tiltak er merket med T. Passive tiltak er merket med P. Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.