Gå til innhold
Skolens vedtekter

Vedtekter for Ansgar Bibelskole AS

Organisasjonsnummer 889 205 512

 

1. Selskapets firma

Selskapets firma er Ansgar Bibelskole AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Kristiansand kommune.

3. Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å gi menighet og misjon, skole og samfunn kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsorienterte kristne ledere ved personlig forming, trening, utdanning og forskning. Selskapets virksomhet søkes virkeliggjort i samsvar med Bibelen, Lausannepakten og Ansgarskolens trosgrunnlag.

Selskapet skal ikke ha erverv til formål. Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode.

4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 100.000,00 fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 100,00.

5. Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret. Styret kan bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder.

6. Styret

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

Selskapets styre skal ha fra 5 til 9 styremedlemmer.

Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. Medlemmene av styret kan avsettes ved beslutning av generalforsamlingen.

Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Har noen forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlem innkalles,

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

7. Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, jfr. asl. § 5-2.

Hver aksje gir én stemme. Se for øvrig asl. § 5-3.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Genera1forsamlingen innkalles av styret, se asl. kap. 5 III.

Generalforsamlingen skal holdes på samme tid og sted der Misjonskirken Norge avholder sin Årskonferanse eller i Kristiansand kommune dersom Misjonskirken Norge ikke avholder Årskonferanse. Er det av særlige grunner nødvendig, kan generalforsamlingen holdes et annet sted.

8. Vilkår for å være aksjeeier

Alle aksjer i selskapet skal være eid av Ansgarskolen AS.

9. Overdragelse av aksjer og aksjers omsetteligret

Aksjene i selskapet kan ikke overdras.

10. Pantsettelse av aksjer

Aksjene i selskapet kan ikke pantsettes. Denne bestemmelsen berører ikke en kreditors adgang til å søke dekning i aksjen.

11. Anvendelse av overskudd og eiendeler ved oppløsning

Ettersom selskapet ikke har økonomisk formål, skal overskudd og eiendeler ved oppløsning av aksjeselskapet tilfalle Misjonskirken Norge.

Vedtektene vedtatt på stiftelsesmøte 16.12.2005
Organisasjonsnummer føyd til februar 2006
Vedtektene er endret på generalforsamlingen 14.06.2010
Tillegg i vedtektene under punkt 3 vedtatt i styremøte 18.09.2018