Gå til innhold
Skolens strategiske plan

Ansgarskolens strategidokument

Formål

Ansgar bibelskoles formål er å gi elevene teoretisk og praktisk innføring i den kristne tro og innenfor et valgt fagområde. Elevene skal få hjelp til å mestre livet og ledertrening til fremtidige arbeidsoppgaver i menighet og samfunn.

Hovedmål

Kunnskap som former

Ansgar bibelskole skal:

 1. gi grunnleggende kunnskap om den kristne tro og gjøre elevene kjent med Jesus som er Bibelens sentrum.
 2. fremme læring ved å knytte kunnskapsinnholdet til elevenes liv og til framtidig arbeid og tjeneste.
 3. gi undervisning av høy pedagogisk kvalitet på et tilpasset faglig nivå.
 4. gi grunnleggende innføring i skapelsestro og forvalteransvar – med særlig henblikk på vår tids miljøutfordringer og behov for en bærekraftig utvikling.

Relasjoner som forener

Ansgar bibelskole skal:

 1. tilrettelegge for elevenes livsmestring ved å skape arenaer der den enkelte kan bli sett, verdsatt og utfordret. 
 2. gi elevene trening i relasjonell utvikling og fellesskap på tilrettelagte arenaer.
 3. gi elevene kunnskap om og erfaring av hva som er unikt og spesielt ved det kristne fellesskapet. 

Engasjement som forandrer

Ansgar bibelskole skal:

 1. framheve viktigheten av ansvarsbevissthet, samarbeidsvillighet og det å gi av seg selv i relasjoner til andre mennesker.
 2. fremme verdier som forståelse, fred, toleranse, likestilling og likeverd
 3. skape et fellesskap som fremmer respekt for mennesker med ulik tro, kulturell bakgrunn og verdier.
 4. gi elevene opplæring i å omsette teori til praksis og til å videreformidle det de har lært.
 5. gi ledertrening som er tilpasset linjetilbudet og den enkeltes evne og interesse.

Arbeids- og læringsmiljø

Ansgar bibelskole skal:

 1. tilby et læringsmiljø preget av som fremmer kritisk refleksjon, aktiv elevmedvirkning og høyt læringsutbytte.
 2. tilrettelegge for at arbeidsmiljø og medarbeiderskap preges av likeverd, respekt, omsorg, kunnskap og kvalitet.
 3. tilby et rusfritt arbeids- og læringsmiljø.

Strategiske mål for perioden 2020-2025

Ansgar bibelskole skal:

 1. videreutvikle skolens faglige og pedagogiske virksomhet slik at den holder stabil høy kvalitet og gjøre skolen attraktiv for nåværende og kommende elever ved å gi dem relevant kompetanse for arbeidslivet. 
 2. styrke det tverrfaglige samarbeid mellom linjene og VI-følelsen på skolen. 
 3. hjelpe elevene til å gjennomføre skoleåret.
 4. styrke profileringen av skolen som utdanning til ulike typer menighetsarbeid for Misjonskirken Norges virksomhet.
 5. være en foretrukket og økumenisk åpen bibelskole for elever som ønsker utdanning til ulike typer menighetsarbeid til hele kirke-Norge.
 6. intensivere elevrekruttering og markedsføring slik at skolen har i gjennomsnitt 90 elever hvert skoleår frem til 2025.
 7. vurdere å søke om oppstart av en ny linje og lage revidert studieplan for 2-års-linje.

Ansgar bibelskole skal:

 1. gi elever oppfølging og veiledning individuelt og i grupper
 2. styrke elevenes psykiske helse ved å snakke sant om livet («ærlighetsteologi»).
 3. bruke skolepastor til å skape gode arenaer for samtaler og utveksling av erfaringer.
 4. ha miljøarbeiderne som kan styrke elevenes sosiale fellesskap og et trygt miljø også utenom skoletiden.
 5. bruke studieturer og turneer til å bygge fellesskap og gode relasjoner
 6. sørge for at undervisningsbygg og studenthjem er tilrettelagt som gode arenaer både for undervisning og fellesskap.

Ansgar bibelskole skal:

 1. gi elevene mulighet til å delta i samtaler og diskusjoner om ulike spørsmål knyttet til tro, verdivalg og etikk.
 2. bidra til større forståelse mellom mennesker, positiv samfunnsutvikling og global bærekraftig utvikling.

Ansgar bibelskole skal:

 1. videreutvikles som en organisasjon med god livsfasepolitikk og likestilling mellom kjønnene.
 2. legge til rette for kompetanseheving for ansatte
 3. legge til rette for møteplasser mellom administrasjon og ansatte
 4. sikre en velfungerende skoleadministrasjon og gode saksbehandlingsrutiner.
 5. videreutvikle et helhetlig læringsmiljø som bygger opp under skolens kristne verdigrunnlag og bidrar til å styrke elevenes personlige og faglige integritet.
 6. sikre at IT-standarden er på høyde med sektorens behov både faglig og administrativt.
 7. styrke elevenes og elevrådets medvirkning.
 8. sikre en relevant og velfungerende skolepastortjeneste.
 9. forvalte og videreutvikle eiendom og bygninger for å tjene skolens behov.