Gå til innhold
Danseteknikk og danseformidling

Danseteknikk og danseformidling

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget Danseteknikk og danseformidling er et praktisk fag, hvor det å danse står i fokus.

Her vil elevene få grunnleggende opplæring i scenisk danseteknikk (bl.a. hovedgenrene innen dansefaget:klassisk ballet, jazzdans og moderne/samtids dans) og danseformidling (improvisasjon, koreografi og danseproduksjon).Danseteknikk

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • opparbeide en forståelse for rett bruk og plassering av kroppen
 • lære god og funksjonell danseteknikk, slik at de minsker risiko for skader
 • utvikle sine danseferdigheter
 • utvikle sine fysiske ferdigheter som styrke, spenst, balanse, bevegelighet, koordinasjon og kondisjon
 • lære å bruke dans som kunstnerisk uttrykk, og som formidlende kunst gjennom opptredener
 • lære de ulike danseteknikker å kjenne, samt kunne skille dem fra hverandre
   

Danseformidling

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • lære seg å kunne improvisere på egen hånd og i gruppe
 • lære å bruke improvisasjon som et redskap i en koreografisk prosess, samt som en egen danseform
 • lære hvordan de kan koreografere egne danser
 • lære å koreografere danser tiltenkt ulike alders og ferdighetsgrupper, slik at de kan lage danser for barn og unge eller som de selv kan opptre med. Koreografering for barn og unge vil vektlegges
 • Gjennomføre flere små danseopptredener gjennom skoleåret, hvor de skal opptre med koreografier som er laget av lærer, medelever eller seg selv
 • Planlegge og gjennomføre minst  én stor danseforestilling i løpet av skoleåret
 • få en forståelse for hva som skal til for å produsere en danseforestilling: sminke, kostymer, lys, lyd, scenografi, PR, økonomi o.l.

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev.

All undervisningen i danseteknikk foregår som gruppeundervisning og i dansesal. Timene er praktiske og elevene må møte i dansetøy. Dans læres ved å delta, observere og reflektere. Danseteknikk vil i all hovedsak undervises av faglærer, og krever fysisk/ praktisk deltakelse fra elevenes side. I improvisasjon og koreografi stilles det krav til at elevene bidrar med egen kreativitet.

I danseundervisningen vil det være naturlig at deltakelsen noen ganger stopper opp og at faglærer setter elevene til å observere hverandre og gi konstruktiv kritikk og korrigere hverandre. Det er viktig at dans ikke bare blir et fag som involverer kroppslig aktivitet, men også refleksjon og ettertanke.

Loggføring hvor elevene skal reflektere over egen innsats i undervisning og opptredener er et viktig hjelpemiddel i undervisningen, og skal fungere som mentaltrening for elevene. Det å arbeide frem mot å stå på scenen og opptre med dans er formålet for mye av undervisningen. Opptredener på forskjellige arrangementer vil være en naturlig avslutning på mye av treningen elevene legger ned i den praktiske danseundervisningen.

I løpet av skoleåret skal det gjennomføres to samtaler med faglærer som et ledd i underveisvurderingen av elevenes progresjon i forhold til fagplanens kompetansemål.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

 • Halle, H.: Danseteknikker: klassisk ballett, moderne dans, jazzballet. Tell forlag, 1996 (184 sider)