Gå til innhold
Danseteori

Danseteori

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget ”Danseteori” skal gi elevene teoretisk kunnskap som skal legges til grunn for  den praktiske undervisningen i fagområdet ”Dans.”Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Gjøre rede for dansens historie med særlig fokus på den vestlige verdens utvikling av den sceniske dansen (fra 1400- tallet frem til i dag)
  • Gjøre rede for dans i bibelen og dansens plass i kirke og menighet, med fokus på hvordan dans omtales i bibelen og hvilken plass dans har hatt i kirken fra kirkens begynnelse og frem til i dag
  • Grunnleggende danseterminologi som brukes innenfor de tre sceniske danseteknikkene
  • Beherske faget treningslære, herunder å gjøre rede for hvordan kroppen påvirkes av dansetreningen, samt hvordan de kan bedre sine fysiske ferdigheter uten å skade kroppen.
  • Gjøre rede for kroppens anatomi og grunnleggende ernæringslære.

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

  • Byhring, B. m.fl.: Dansekunst, bind 1. Tell forlag, 1997
  • Byhring, B. m.fl.: Dansekunst, bind 2. Tell forlag, 1998