Gå til innhold
Fordypning i Bibelen og den kristne tro

Fordypning i Bibelen og den kristne tro

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Fordypning i Bibelen og den kristne tro” dreier seg om å bygge videre på emner og undervisning gitt i fagene ”Det gamle testamente og Det nye testamente” og ”Kristen tro og etikk” i lys av det å være en disippel.

Faget skal ha et fordypende sikte og elevene vil arbeide med utvalgte temaer og tekster fra de to testamentene.

Videre handler faget om å gå i dybden på utvalgte dogmatiske og etiske emner som har særlig relevans for unge mennesker.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • analysere og drøfte utvalgte tekster fra Det gamle testamente og Det nye testamente
  • gjøre rede for og drøfte utvalgte bibelteologiske emner
  • reflektere over og diskutere aktuelle etiske problemstillinger
  • gjøre rede for og drøfte aktuelle dogmatiske emner
  • Gjøre rede for hva det innebærer å være en Jesu disippel fra oldtiden og frem til i dag.

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 180 sider)

  • Henriksen, Jan-Olav: Guds virkelighet. Luther forlag, 1994.
  • Heiene, Gunnar og Thorbjørnsen, Svein Olaf.: Fellesskap og ansvar. Innføring i kristen etikk. 2.utg. Universitetsforlaget, 2001 (utvalgte sider).
  • Råmunddal, L.: Disippelliv. Kristusetterfølgelse i lys av Filipperbrevet. Luther Forlag, 2000.
  • Tveitereid, K.: En helt overkommelig disippel. Det norske bibelselskap, 2005.