Gå til innhold
Kristen tro og etikk

Kristen tro og etikk

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Kristen tro og etikk” dreier seg om troslære, teologihistorie og etiske grunnlagsspørsmål.

Det handler om spørsmål knyttet til bibelsyn, læren om Gud, læren om mennesket og læren om den skapte verden.

På området skal kristen etikk med vekt på grunnlagsetikk og områdeetikk behandles.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for og presentere den kristne tros utvikling på bakgrunn av de bibelske tekster og teologiens historie
 • gjøre rede for og drøfte etiske grunnlagsspørsmål (grunnlagsetikk) og etiske emner på det personlige og sosiale plan (områdeetikk)
 • reflektere over og diskutere sentrale spørsmål knyttet til bibelsyn, kristen åpenbaringsforståelse, læren om Gud, mennesket og den skapte verden
 • reflektere over og drøfte spørsmål knyttet til læren om de siste ting, som Jesu gjenkomst, dommen og det evige liv
 • gjøre rede for og drøfte læren om Jesus Kristi person og gjerning, læren om Den Hellige Ånd og læren om menigheten
 • presentere og diskutere teologiske emner som frelsen, rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen
 • sammenligne og diskutere ulike teologihistoriske posisjoner og ståsteder
 • anvende kristen etikk på områder som etikkundervisning i kirke og menighet for aldersgruppen ungdom

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 360 sider)

 • Henriksen, Jan-Olav: Guds virkelighet. Luther forlag, 1994
 • Heiene, Gunnar og Thorbjørnsen, Svein Olaf.: Fellesskap og ansvar. Innføring i kristen etikk. 2.utg. Universitetsforlaget, 2001 (utvalgte sider)
 • Meistad, T.: Kirkens historie. En innføring. Høyskoleforlaget, 1993 (utvalgte sider)