Gå til innhold
Ledertrening

Ledertrening

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget Ledertrening handler om  å gi elevene grunnleggende holdninger som leder og forbilde.

Elevene skal trenes i å kunne tenke, være og handle som en leder, og samtidig ta  vare på seg selv som menneske og disippel.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • ta stilling til og gjøre rede for hva lederrollen innebærer mht. tro, relasjoner og arbeidet med å rekruttere og utruste nye ledere.
  • Nyttegjøre seg av ulike verktøy for arrangement av mindre og større arrangement
  • Ta del i planlegging og gjennomføring av praktisk arbeid med idrettslige arrangement.
  • Utøve aktivitetsledelse på en eksempelgjørende og forsvarlig måte.

Underveis vurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom turer, kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 180 sider)

  • Halldorf, P.: Ungt ledarskap. Stockholm: Inter Skrift, 1987 (utvalgte sider)
  • Hybel, B.: Modig lederskap. 2003 (utvalgte sider)