Gå til innhold
Målrettet liv og ungdomsarbeid

Målrettet liv og ungdomsarbeid

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer

Faget ”Målrettet liv og ungdomsarbeid” dreier seg om eksistensielle spørsmål og problemstillinger knyttet til ungdomstiden og ungdomsarbeid.

Det handler om å gi hjelp til å leve et innholdsrikt og meningsfylt liv samt hvordan ungdomsarbeid kan organiseres rundt meningsfylte aktiviteter som også gir hjelp til modning og dannelse.

Kunnskap om hva som kreves av en ungdomsleder, hvordan menigheter og organisasjonsliv fungerer, og hvilke utfordringer dagens ungdomskultur byr på, inngår i faget.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hvordan ungdomsarbeid organiseres i menighets- og organisasjonsliv
  • gjøre rede for og drøfte hvilke utfordringer dagens ungdomskultur har
  • gjøre rede for og drøfte eksistensielle spørsmål og problemstillinger, og anvende slike drøftinger på aktuelt ungdomsarbeid i menighet og organisasjonsliv
  • analysere og anvende utvalgte bibelske tekster på aktuelle eksistensielle spørsmål og problemstillinger
  • drøfte og reflektere over eksistensielle spørsmål som Hva er meningen med livet? Hvordan kan jeg leve et meningsfylt liv? Hvordan kan jeg ha et harmonisk forhold til mine medmennesker og skaperverket? Hvordan kan jeg forholde meg til Gud?
  • reflektere over og diskutere hvilke verdier en ungdomsleder bør ha
  • drøfte og diskutere aktuelle spørsmål om ledelse, som Hvilke verdier og ferdigheter bør en ungdomsleder ha? Hvordan oppdage og utvikle nye ledere? Hvordan kommunisere med ungdom? Hvordan utvikle relevante aktiviteter og programmer for arbeid blant ungdom?

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (pensum ca 180 sider)

  • Warren, R.: Målrettet liv. 2003 Hermon Forlag (utvalgte sider)
  • Hybels, B.: Modig lederskap. 2003 (utvalgte sider)
  • Fields, D.: Hensiktsdrevet ungdomsarbeid: 9 elementer for sunn vekst. 2004 (utvalgte sider)