Gå til innhold
Musikkutøving

Musikkutøving

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget Musikkutøving dreier seg om å tilegne seg ferdigheter og kunnskap i ulike disipliner knyttet opp til egen musikalitet og formidling av musikk.

Det å reflektere over og forstå forholdet mellom teori og praksis er sentralt, samtidig som faget skal hjelpe elevene å utvikle et personlig musikalsk uttrykk, og en trygghet på seg selv og sin formidlingsevne.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for grunnleggende musikkteori
 • forstå og bruke musikkteoretisk kunnskap i egen praksis
 • bruke sitt gehør til å gjenkjenne og gjengi sentrale musikalske strukturer
 • lede ulike ensembler
 • bruke et instrument til å formidle musikk i ulike stilarter
 • musisere sammen med andre
 • tolke, vurdere og evaluere ulike formidlingsaspekt ved musikk

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig og musikalsk utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, egenøving, praktisk musikkformidling og ulike oppgaver.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging/innlevering av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Elevenes musikalske utvikling vurderes fortløpende i nært samarbeid med den enkeltes instrumentlærer.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (utvalgte sider)

 • Caplin, T.: En bok om korledelse. Oslo: Musikkhusets Forlag, 1997. Side 7-66 (59 sider)
 • Djupdal, K.: Musikkteori. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Forlag, 2001. Side 9-154 (145 sider)
 • Hansen, T. & Slettevoll, M.: Kor og stemmebruk. Grunnbok. Oslo: Dano Forlag A/S, 1996. Side 6-140 (135 sider)
 • Johansen, N.E: Hørelære. Med på notene. Oslo, Norsk Musikforlag A/S 2006. Side 5-120, 139-164 (142 sider)
 • Johansen, N. E.: Hørelære. Rytmelesing. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S 2000. Side 8-68 (60 sider)
 • Skjöld, S.: Opp og ned. Sangøvelser for kor. Stockholm: Musikk-Husets Forlag A/S, 1987. Side 7-67 (60 sider)