Gå til innhold
Personlig utvikling og praktisk ledertrening

Personlig utvikling og praktisk ledertrening

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget Danseledertrening skal gi elevene de nødvendige kunnskaper og redskaper for å være leder av en dansegruppe i kirke og menighet eller i frivillig kultur- og idrettsliv.

Undervisningen vil ha fokus på å utruste elevene til å kunne drive dansegrupper for barn og unge.Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:

  • Planlegge og gjennomføre danseundervisning for barn og ungdom
  • Ha et reflektert forhold til de pedagogiske aspekter ved undervisningen.
  • Gjøre bruk av ulike undervisningsmetoder.
  • Kunne gjøre rede for hvordan barn og unge utvikler seg motorisk og kognitivt.
  • Gjøre rede for danseundervisningens plass og muligheter innenfor kirke- og menighetsliv
  • Ha et reflektert forhold til lederrollen og gjøre bruk av grunnleggende ledelsesprinsipper i en undervisningssetting.
  • Stille forberedt til semesterets praksisuke.

Underveis vurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Oppgaver kan utleveres som elevene skal løse mellom undervisningstimene. Elevenes framlegging av disse oppgavene er en del av underveisevalueringen. 

Basisgruppene er arbeidsgrupper som består av 4 til 6 elever. I basisgruppene vil elevene arbeide med skriftlige og muntlige framlegginger, samt drøfte og diskutere fagets kompetansemål. Elevene skal delta aktivt i vurdering av andres og eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling (elevens egenvurdering).

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur (ca 120 sider)

  • Hanken og Johansen: Musikkfagets didaktikk. (utvalgte sider)
  • Nordhagen, C.: Dans i menighets relatert arbeid (kompendium)