Gå til innhold
Linjefag Musikk

For deg som har valgt musikk kan du glede deg til de spennende linjefagene som er listet opp nedenfor.

I tillegg til Prosjektarbeid skal du velge to av disse tre fagene: Crew, Musikkutøving eller Musikkproduksjon.

Klikk på det enkelte faget for mer informasjon, eller sjekk formålet for fagområdet og sluttvurdering nedenfor.

Fagområdet Musikk er sentralt for utdanningsprogrammet Bibel & Musikk og søkes realisert ved at elevene under skoletiden skal utvikle et godt grunnlag for pedagogisk arbeid med musikk, samtidig med at de utvikler sine evner til selvstendig arbeid med musikkteori, -produksjon og -utøving. Fagområdet skal sette fokus på musikkens plass og funksjon i kirke og menighet.

I undervisningen vil man fokusere på holdninger, kunnskaper og praktisk kompetanse som hjelper eleven til personlig vekst og gir et musikkfaglig grunnlag for å stå i en undervisningssituasjon i kirke- og samfunnsliv. Undervisningen skal gi elevene en forståelse for musikkfagets estetiske dimensjon, samt at de også skal tilegne seg kunnskaper om og erfaring med musikk som skapende virksomhet.

Et av formålene med fagområdet er å hjelpe elevene til å utøve musikalsk skjønn i omgang med ulike typer musikk, samtidig som de tilegner seg kunnskaper om musikk som kulturuttrykk og samfunnsfenomen før og nå. Hovedmålet med fagområdet er å oppøve elevenes musikalske kunnskaper og ferdigheter til et nivå som gjør at de evner å lede og produsere musikalske aktiviteter i kirke og samfunnsliv, og i frivillig musikk- og kulturliv. Dessuten skal skoleåret være en hjelp for elevene til å utvikle kreative og selvstendige arbeidsmåter, slik at de står godt rustet for fremtidige arbeidssituasjoner.

I fagområdet Musikk skal elevene velge to av følgende tre fag som valgfag innenfor fagområdet: Musikkproduksjon, Musikkutøving og Lyd-, lys- og sceneproduksjon.

Sluttvurdering skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutning av opplæringen på fagområdet. Sluttvurdering skal gi informasjon om elevens måloppnåelse ved avslutningen av opplæringen i fag.

Sluttvurderingen gjennomføres som en skriftlig eksamen med vurderingen bestått/ikke bestått. Vurderingen som blir gitt ved avslutningen av opplæringen på fagområdene føres på vitnemålet.